บริการตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

Servicesเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าตามมาตรฐานสากล เราร่วมมือกับห้องแล็ปทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกและได้รับมาตรฐาน ISO17025 จาก TJ|H2b Analytical Services, Inc ให้บริการตรวจสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั้งในภาครัฐและเอกชน

บริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด ให้บริการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าครบวงจร ทั้งน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) จนถึงหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่าย ( Distribution Transformer) และ SF6 Gas โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องการทดสอบ วิเคราะห์ และวินิจฉัย โดยตรงจากผู้เชี่ยวจากห้องปฏิบัติการที่มีเครือข่ายทั่วโลกและได้รับมาตรฐานสากลจาก TJ|H2b Analytical Services Inc.
ทางบริษัท เมชเชอร์ สเตชั่น จำกัด และ TJ|H2b Analytical Services Inc. เราใส่ใจในเรื่องการเก็บตัวอย่างของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่าง จะต้องสะอาดและมีมาตรฐานเพื่อป้องกันการเจือปน (ซึ่งจะส่งผลให้ผลการทดสอบคลาดเคลื่อนและทำให้การวินิจฉัยสุขภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าคลาดเคลื่อนตามไปด้วย) น้ำมันหม้อแปลงของท่านจะถูกจัดเก็บด้วยชุดเก็บที่มีมาตรฐาน โดยจะถูกจัดส่งให้ TJ|H2b ในรูปแบบที่มาตรฐาน ท่านจึงวางใจได้ว่า ตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงของท่านจะถูกดูแลเป็นอย่างดี เพื่อผลการทดสอบที่แน่นอนและสามารถบอกถึงสุขภาพของหม้อแปลงของท่านว่าดีหรือไม่ อย่างไร

หัวข้อในการบริการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าของเรา

Condition-Based Maintenance Service
Transformer Condition Assessment (TCA®) Proprietary
Breaker Oil Analysis (BOA®) Proprietary
Tap Changer Activity Signature Analysis (TASA®) Proprietary
Breaker Gas Analysis (BGA®) Proprietary

Electrical Equipment
Dissolved Gas Analysis (DGA) ASTM D-3612
Water in Insulating Fluids ASTM D-1533B
Interfacial Tension ASTM D-971
Acid Number ASTM D-974
Color Number ASTM D-1500
Visual Examination ASTM D-1524
Dielectric Breakdown ASTM D-877
Dielectric Breakdown ASTM D-1816
Power Factor (25 & 100C) ASTM D-924
Oxidation Inhibitor ASTM D-2668
Specific Gravity ASTM D-1298
Viscosity ASTM D-88
Pour Point ASTM D-97
Flash Point ASTM D-92
Fire Point ASTM D-92
Refractive Index ASTM D-1807
Corrosive Sulfur ASTM D-1275
Metal Analysis (ICP) ASTM D-3635 (Modified)
Furanic Compounds ASTM D-5837
Particle Profiling Proprietary
Sulfur Hexaflouride Proprietary

Gas Decomposition

Dielectric Breakdown
Water Content
Degree of Polymerization (DP) ASTM D-4243
Sediment and Soluble Sludge ASTM D-1698

Environmental
Polychlorinated Biphenyls (PCBs) EPA 8082 (Modified)

เกี่ยวกับ TJ|H2b ข้อมูลสำคัญของ TJ|H2b

TJ|H2b Analytical Services Inc คือเครือข่ายห้องปฏิบัติการวิจัยน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าอิสระที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในเรื่องน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและฉนวนของเหลวที่ใช้ในระบบไฟฟ้าแรงสูง และเป็นผู้นำในการวิเคราะห์และวินิจฉัยสภาพของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและแก๊สที่บรรจุอยูในหม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงมากกว่า 40 ปี TJ|H2b Analytical Services เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมในเรื่องการพัฒนาและประยุกต์ขั้นตอนในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ condition-based maintenance (CBM) ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้า และหน่วยงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วโลก

จุดเด่นสำคัญของ TJ|H2b
• TJ|H2b Analytical Services มี Protocol และขั้นตอนที่ได้รับการยอมรับและเป็นสิทธิบัตร โดยนำหลักการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ วิเคราะห์และวินิจฉัยสภาพของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าในระดับจุลภาค ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมและสภาพการทำงานที่แท้จริงเชิงลึกของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ลูกค้าวางแผนในการติดตามบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และมีหลักการ
• บริการทดสอบ วิเคราะห์ และวินิจฉัยน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าได้ทั้งหมดทุกหัวข้อครบวงจร
• บริการทดสอบ วิเคราะห์ และวินิจฉัย แก๊ส SF6 ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง
• ทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและส่งผลการทดสอบรวดเร็วภายในเวลา 14 วันหลังจากได้รับตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า
• ให้คำปรึกษาในเรื่องการทดสอบสำหรับลูกค้าจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปี ในเครือข่ายจากห้องทดสอบของ TJ|H2b ทั่วโลก
• พัฒนาเทคนิคใหม่ๆและวิธีการทดสอบใหม่ๆผ่านศูนย์การวิจัยพัฒนาของ TJ|H2b ประกาศนียบัตรรับรอง
• TJ|H2b เป็นห้องปฏิบัตการที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ISO 9001:2008
• และที่สำคัญ TJ|H2b ได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ISO/IEC 17025:2005 ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่รับรองให้กับห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการการบริการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าและแก๊ส SF6 ให้กับลูกค้าภายนอกโดยตรง
• ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ผลการทดสอบของท่านถูกต้องและน่าเชื่อถือจากห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025:2005