TRANSFORMER PROTECTOR

เพื่อเพิ่มความปลอดภัยระดับขั้นสูงสุด ในการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ทางไฟฟ้าโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้ารวมถึงบุคลากรที่ทำงานโดยรอบหม้อแปลงไฟฟ้า  

เมชเชอร์ สเตชั่น ตัวแทนของ SERGI ฝรั่งเศส ขอแนะนำระบบ Transformer Protection(TP) จาก SERGI ฝรั่งเศส ซึ่งถูกออกแบบไว้สำหรับป้องกันการระเบิดที่เกิดขึ้นภายในหม้อแปลงไฟฟ้า โดยการทำ Depressurized แบบรวดเร็วภายในหม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบ Transformer Protection(TP) จาก SERGI ได้รับการยอมรับจากมาตรฐาน NFPA edition 2015
of NFPA850

ปกป้องทีมงานและสินทรัพย์ทางไฟฟ้าโดยรอบหม้อแปลงของท่านด้วยความมั่นใจด้วยระบบ TP จาก SERGI

เหตุผลว่าทำไมต้องติดตั้งระบบ TP ดูตามรายละเอียดต่อไปนี้

http://www.measurestation.com/2016/%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b9%8

1%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b

8%b4%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e

0%b8%b2%e0%b8%87/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 02-416-7809 หรือ info@measurestation.com