MHT410-Hydrogen, Moisture, and Temperature Online Monitoring for Transformer

4_1 MHT410-Hydrogen, Moisture, and Temperature Online Monitoring for Transformer

MHT410 คือ เครื่องมือวัดที่ติดตามดูค่าแก๊สไฮโดรเจนแบบ real time

แก๊สไฮโดรเจนเป็น fault gas ขนาดเบาตัวแรกๆที่จะเกิดขึ้น หากเกิดการผิดปกติขึ้นภายในหม้อแปลงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มขึ้นของโหลด การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ การเกิด partial discharge fault การเกิด Heat fault และส่วนอื่นภายในหม้อแปลงไฟฟ้า

นอกจากนี้ MHT410 ยังสามารถติดตามดูค่าปริมาณน้ำที่อยู่ภายในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าควบคู่กับการติดตามดูค่าอุณหูมิภายในหม้อแปลงได้อีกด้วย

การติดตามดูค่าแก๊สไฮโดรเจนพร้อมกับการติดตามดูปริมาณน้ำควบคู่กับการติดตามอุณภูมิภายในหม้อแปลงไฟฟ้าผ่าน MHT410 จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ทราบสภาพความผิดปกติเบื้องต้นที่เกิดขึ้นภายในหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางไฟฟ้าที่เป็นหัวใจสำคัญในระบบไฟฟ้า    

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ดูแลระบบไฟฟ้าติดตามสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเตรียมการวางแผนในการวิเคราะห์เชิงลึกหรือวางแผนซ่อมบำรุงในเชิงลึกต่อไป เพื่อให้ระบบไฟฟ้าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ

เครื่อง MHT410 ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการใช้งานที่ยาวนาน โดยปราศจากส่วนสึกหรอ เช่น เนื้อเยื่อ
เมมเบรน (membrane), ปั๊ม, ท่อสายยาง หรือ แบตเตอรี่ นอกจากนี้ยังติดตั้งง่ายภายในเวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมง