DPT145 Multiparameter Transmitter for SF6 Gas

1_1 DPT145 Multiparameter Transmitter for SF6 Gas

อุปกรณ์จาก Vaisala รุ่น DPT145 นี้ เป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อติดตามค่า dew point
ค่าความดัน ค่าอุณหภูมิ รวมทั้งความหนาแน่นของแก๊ส SF6 ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้แก๊ส SF6 เป็นฉนวนตัวดับอาร์ค โดยเป็นการติดตามแบบ real time

การติดตามดูค่า Dew point ควบคู่ไปกับการดูระดับความดันของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มี SF6 เป็นฉนวน จะทำให้ทราบสภาพของฉนวนภายในที่แท้จริงของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงดังกล่าว

อุปกรณ์รุ่น DPT145 มีความไวในการตรวจจับความดันภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่มีแก๊ส SF6 เป็นฉนวน แบบ real time ซึ่งทำให้ให้ผู้ใช้งานทราบถึงการรั่วไหลของแก๊ส SF6 ที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดหรือเกิดขึ้นแบบช้าในปริมาณเล็กน้อยได้อย่างดี ในขณะที่ค่า dew point ที่ถูกตรวจวัดแบบ real time ผ่านอุปกรณ์รุ่น DPT145 จะเป็นตัวบ่งชี้ที่บ่งบอกถึงปัญหาเรื่องของปริมาณน้ำที่แทรกซึมเข้ามาในภายในแก๊ส SF6 ภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนั้นๆ ซึ่งหากมีปริมาณน้ำเข้ามาเจอปนเมื่อใดแล้ว น้ำจะเป็นตัวเร่งให้แก๊ส SF6 ซึ่งเป็นฉนวนนั้นเสื่อมสภาพลง

อุปกรณ์รุ่น DPT145 เหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับงานติดตั้งระบบการจำพวก integration systems โดยติดตั้งง่ายมากๆ ในทุกรูปแบบ