DMT340 Series Dewpoint and Temperature Transmitters for Very Dry Conditions

3_1 DMT340 Series Dewpoint and Temperature Transmitters for Very Dry Conditions

เครื่องมือวัดค่า Dewpoint และ Temperature ภายใต้เครื่องหมายการค้า DRYCAP® ของ Vaisala ในกลุ่ม DMT340 Series ได้ถูกออกแบบให้วัดค่า Dewpoint และ Temperature ภายใต้สภาพหน้างานที่มีความชื้นต่ำๆ เช่นอุตสาหกรรมการอบแห้ง ระบบการอัดอากาศ (compressed air systems) อุตสหากรรมผลิต semiconductor ห้องอบแห้ง เตาอบ การอบชุบเหล็ก และระบบ GIS (Gas-Insulated System) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ติดตั้งอยู่ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น

เครื่องมือวัดค่า Dewpoint และ Temperature ของ Vaisala ในกลุ่ม DMT340 Series ทดแทนเครื่องมือวัดแบบเก่าๆที่ใช้ aluminum oxide sensors ที่มีปัญหาการคลาดเคลื่อนและประเด็นเรื่องเวลาและจำนวนครั้งที่มากมายที่สูญเสียไปในการสอบเทียบได้อย่างดีเยี่ยม

DMT340 Series มีความละเอียดและแม่นยำในการวัดสูง มีค่าการบำรุงรักษาที่ต่ำ และมีค่าใช้จ่ายในองค์รวมที่ดีกว่า

โดย DMT340 Series เป็นการรวมเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูงของโพลิเมอร์พร้อมกับลิขสิทธิ์เรื่องการสอบเทียบแบบอัตโนมัติที่คิดค้นโดย Vaisala ในช่วงกลางทศวรรษ 1990 จึงทำให้ DMT340 Series เป็นเครื่องมือวัดค่า Dewpoint และ Temperature ที่มีการทำงานที่มีเสถียรภาพ มีความนิ่งสูง ซึ่งจะช่วยให้อ่านค่าของ Dewpoint และ Temperature ออกมาได้ไม่คลาดเคลื่อนในสภาพอากาศโดยรอบที่แห้งมากๆได้เป็นอย่างดี