ความเชื่อ กับ ความจริง ของแก๊สที่อยู่ใน Syringe

the beleif and the fact


ความเชื่อ
: แก๊สร้อนจากการทดสอบ DGA ภายใน syringe จะหายไปหากเก็บ Syringe ไว้นานๆโดยไม่ทดสอบ


ความจริง
: มาตรฐาน IEC 60667, Second Edition, “Guide for the sampling of Gases and of Oil from Oil-Filled Electrical Equipment and for the Analysis of Free and Dissolved Gases” Section 4 “Sampling of oil from oil-filled equipment” ระบุว่า การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงโดยใช้ Syringe เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการทดสอบ DGA

 

02

 

มาตรฐาน ASTM D3612 (Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulating Oil by Gas Chromatography) section 7.2.1 ระบุว่า syringe samples maintain their integrity for at least 4 weeks

TJIH2b ทดสอบ DGA จากตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่รู้ค่าปริมาณ gases ที่แน่นอนจาก syringe 4 ชุด.

Syringe ต่างๆจะถูกแบ่งไปทดสอบตามกำหนดเวลา 1 วัน 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์

ผลสรุปที่ได้คือปริมาณ gases จากการทดสอบ DGA ที่วัดได้จาก Syringe ในแต่ละสัปดาห์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อย

 

03

 

ตามมาตรฐาน ADTM D3612… บ่งบอกชัดเจนถึงปริมาณแก๊สที่อยู่ภายใน Syringe ไว้อย่างชัดเจนว่า ปริมาณแก๊สจะอยู่ภายใน syringe อย่างน้อย 4 สัปดาห์

เราใส่ใจการทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าทุกขั้นตอน มีมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับรองทุกขั้นตอน

ลูกค้าจึงมั่นใจผลทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าจากตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าที่แทนสภาพที่แท้จริงของหม้อแปลงไฟฟ้านั้น