Dielectric Breakdown Test-อย่างเดียวเพียงพอหรือเปล่า

การทดสอบคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า-Dielectric Breakdown Test

เมื่อส่งน้ำมันให้ laboratory เพื่อทดสอบ DGA แล้ว สิ่งที่จำเป็นที่จะต้องทดสอบเพิ่มเติมทุกๆปี คือการทดสอบคุณภาพ หรือคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเองด้วย (ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Oil Quality หรือ Oil Properties)

การทดสอบคุณภาพน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า หรือคุณสมบัติของน้ำมันหม้อแปลงมีหลากหลาย แต่โดยทั่วไปมีดังนี้

1. Dielectric Breakdown Test
2. Water Content
3. Interfacial Tension (IFT)
4. Acid Number
5. Color
6. Power Factor
7. Oxidation Inhibitor
8. Furan Analysis
9. Corrosive Sulphur

ท่านผู้ดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำเป็นต้องรู้ถึงจุดประสงค์ของการทดสอบในแต่ละหัวข้อการทดสอบ เพื่อจะได้ตรวจและวิเคราะห์หม้อแปลงของท่านได้อย่างลึกซึ้ง

หัวข้อแรกคือ Dielectric Breakdown Test: การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพื่อใช้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการเจือปน  (ในที่นี้ก็คือน้ำ และอนุภาคที่เกิดจากปฏิกิริยา Oxidation เช่น สิ่งสกปรก, moist cellulosic fibers เป็นต้น)

การทดสอบนี้จะเป็นการวัดแรงดันไฟฟ้า ณ จุด ที่ทำให้ฉนวนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าแปรเปลี่ยนค่าจากการเป็นฉนวนเป็นตัวนำทางไฟฟ้า (ฉนวนน้ำมันที่ดีจะต้องแห้งและไม่มีการเจือปน หากมีการเจือปนเกิดขึ้น สิ่งเจอปนนั้นจะกลายเป็นสื่อตัวนำ ซึ่งทำให้ความเป็นฉนวนของน้ำมันลดลง เราจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้น้ำมันหม้อแปลงในหม้อแปลงไฟฟ้ามีความเป็นฉนวนให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรภายในหม้อแปลงไฟฟ้า หากเกิดการลัดวงจรเกิดขึ้น จะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดได้)

 

01

 

หากค่าแรงดันทดสอบไฟฟ้าที่ได้จากการทดสอบนี้มีค่าต่ำๆ นั่นหมายความว่าเราจะรับทราบเบื้องต้น (ย้ำว่าคือเบื้องต้น) ว่าในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้ามีการเจือปนในปริมาณสูงจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กล่าวมาแล้วข้างต้น – (จากนั้นเราจะไปวิเคราะห์ว่าการเจอปนมีปริมาณมากเพียงใด โดยอาจจะทำการทดสอบ Particle Count..โดยเราจะอธิบายในโอกาสหน้า)

แต่อย่างไรก็ตาม จากการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญจาก TJ|H2b พบว่า หากค่าแรงดันทดสอบไฟฟ้าที่ได้จากการทดสอบ Dielectric Breakdown Test นี้มีค่าสูงๆ (นั่นหมายถึงน้ำมันหม้อแปลงมีความเป็นฉนวนสูง) ก็มิได้หมายความว่าไม่มีการเจือปนเกิดขึ้นในน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า      แต่เป็นเพราะว่าน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้านั้นมีความแห้งมากๆ จึงทำให้สิ่งเจือปนไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้ แต่หากวันใดวันหนึ่งมีความชื้นเกิดขึ้นที่น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า  เมื่อใด (จากภายในหรือภายนอกหม้อแปลงไฟฟ้า) น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้านั้นจะกลายเป็นตัวนำทางไฟฟ้าอย่างดี ทำให้น้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นสื่อนำไฟฟ้าและเกิดลัดวงจรในที่สุด

 

03

 

การทดสอบ Dielectric Breakdown Test มิใช่การทดสอบที่จะบงชี้สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าได้ทั้งหมด หากมีละอองน้ำโดยรวมตัวกับอ๊อกซิเจน และความร้อนขึ้นในหม้อแปลงเมื่อใด ทั้งสามสิ่งนี้จะคอยทำลายฉนวนกระดาษของหม้อแปลง โดยการทดสอบ Dielectric Breakdown Test ไม่สามารถตรวจสอบการทำลายสภาพฉนวนที่เกิดจาก 3 สิ่งนี้ได้

ดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติของน้ำมันเพิ่มเติม เพื่อให้ทราบสภาพของหม้อแปลง ไฟฟ้านั้นอย่างชัดเจน

ข้อมูลโดย TJ|H2b

ทดสอบน้ำมันหม้อแปลง ทดสอบกับ TJ|H2b, TJ|H2b Analytics You rely on

สนใจทดสอบน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ติดต่อ info@measurestation.com