การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง

-เริ่มต้นถูกต้อง ผลลัพธ์ถูกต้อง-

เปรียบเทียบเรื่องการตรวสุขภาพจากของเหลวในร่างกายของเรา เช่น เลือด ปัสสาวะ เป็นต้น แพทย์จะวินิจฉัยสภาพร่างกายของเราได้ถูกต้องแม่นยำเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับตัวอย่างเลือดหรือปัสสาวะที่เก็บมา ภาชนะที่เก็บ ความสะอาดของหลอดดูดเลือด เข็มที่ดูดเลือด การเจือปนจากสิ่งปนเปื้อนของวัสดุที่ใช้บรรจุเลือดเอง และอื่นๆ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการวินิจฉัยทั้งสิ้น การวิเคราะห์ และวินิจฉัยสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าก็เช่นกัน ผู้วิเคราะห์ก็จำเป็นต้องวิเคราะห์ผ่านทางฉนวนของเหลว

 

02

 

ซึ่งก็คือน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้านั่นเอง ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า หลอดเก็บตัวอย่างน้ำมัน ท่อดูดน้ำมัน ต้องสะอาดปราศจากการเจือปน สิ่งเหล่านี้ หากไม่สะอาด และมีการเจือปน จะทำให้การวิเคราะห์สภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าผิดพลาดไปจากที่เป็นจริง ส่งผลต่อการจัดการที่ผิดพลาดของ Maintenance program ของเราด้วย หากมีการเจือปนเกิดขึ้นในน้ำมันหม้อแปลงมากน้อยเพียงใด ผลลัพธ์ก็จะผิดมากน้อยเพียงนั้น ดังนั้นหากกำหนดขั้นตอนเริ่มต้นในการเก็บตัวอย่างน้ำมันถูกต้องมากเท่าใด ผลลัพธ์ที่แสดงสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะถูกต้องมากเท่านั้น ยังคำนึงถึงความสำคัญการจัดเก็บน้ำมันเป็นอย่างยิ่ง

 

01

 

เนื่องเพราะเหตุผลของการเจือปนดังที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีระบบทีทำให้น้ำมันถูกดูดจาก Tank ของหม้อแปลงไฟฟ้า และจัดเก็บอย่างดีด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง จาก TJ|H2b ด้วยต้นทุนที่ไม่แพง ท่านจะได้ตัวอย่างน้ำมันที่ดีโดยไม่มีการเจือปนจากสภาพอากาศภายนอกและการเจือปนที่ตกค้างอยู่ที่วัสดุที่เก็บเอง…..

สนใจเทคโนโลยีในการเก็บตัวอย่างน้ำมันดังกล่าวติดต่อ

โทร 02 664 3364